12 626 09 66

PRZEZ MORZE PRZEPISÓW

WSKAZUJEMY BEZPIECZNĄ DROGĘ

Księgowość

 Księgowość

Księgowość to podstawowy składnik rachunkowości, który odpowiada za rejestrację w ujęciu pieniężnym, a niekiedy ilościowym odpowiednich zdarzeń gospodarczych. Żeby można było ująć zdarzenia muszą one być odpowiednio udokumentowane i dotyczyć zmian w majątku jednostki gospodarującej oraz źródłach ich pochodzenia.
Księgowość uproszczona
Wszystkie podmioty tzw. samodzielne, spółki cywilne, spółki jawne zobowiązane sa do prowadzenia księgowości uproszczonej czyli księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu. Forma tej księgowości, z uwagii na brak odrębnej osobowości prawnej oznacza odpowiedzialność osobistą.

Pełna księgowość

Tzw. księgi rachunkowe czyli pełna księgowość wymagana jest w przypadku prowadzenia spółek partnerskich, spółek komandytowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek aukcyjnych, fundacji, a także stowarzyszeń. Forma pełnej księgowości pozwala na odpowiedzialność do wartości sumy komandytowanych lub majątku osoby prawnej, która jest odrębna od kapitału zakładowego.

Główna księgowa

należy do jednej z najważniejszych osób w przedsiębiorstwie. Spoczywa na niej odpowiedzialność za ewentualne błedy w prowadzeniu księgowości. Każdy kto chce pełnić funkjcję głównej księgowej musi spełniać ustawowe wymogi:

 • musi być obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa będącego członkiem EFTA,
 • nie ma ograniczonej zdolności do korzystania z czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych
 • nigdy nie była prawomocie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno skarbowe,
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
  • zakończyła edukację na kierunku ekonomicznym jednolitych studiów magisterskich, zakończyła edukację na kierunku ekonomicznym wyższych studiów zawodowych, ukończyła uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe oraz może przedstawić praktykę w księgowości trwającą nie krócej niż trzy lata,
  • ukońszenie średniej szkoły ekonomicznej i może przedstawić praktykę księgową nie krótszą niż sześcio letnią,
  • występuje jako biegły rewident, charakteryzuje się posiadaniem świadectwa, które uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowyc lub posiada certyfikat księgowy.

Według ustawy o rachunkowości, główna księgowa posiada następujące obowiązki:

 •     księgowość sporządza dokumentację,
 •     księgowość sporządza ewidencję zdarzeń na podstawie prawidłowo wystawionych dodowód księgowych,
 •     księgowość prowadzi księgi rachunkowe w porządku chronologicznym i systematycznym, terminowo, rzetelnie i bezbłędnie,
 •     wykonuje okresowo ustalanie i sporządzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistych stanów aktywów i pasywów,
 •     księgowość wycenia aktywa i pasywa oraz ustala wynik finansowy,
 •     księgowość gromadzi, segreguje dowody księgowe według okreslonego wzorca.
Bogate
doświadczenie
Fachowe
doradztwo
Szybkie
działanie
Przystępne
ceny
Usługi księgowe:

 • prowadzenie pełnej księgowości - ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)
 • prowadzenie ewidencji VAT – sprzedaży i zakupu
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • rozliczanie podatkowe CIT, PIT, JPK-VAT
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, importu i eksportu
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań do GUS,


Na życzenie możliwy osobisty odbiór dokumentów w siedzibie klienta.
Usługi kadrowo - płacowe:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych
 • sporządzenie list płac
 • sporządzanie raportów ZUS,
 • monitorowanie zaległych urlopów, wypłata ekwiwalentu,
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,
 • sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzenie RMUA,
 • sporządzenie i wysyłka do US deklaracji PIT-11, PIT-8A,
Pomagamy w zakresie:

 • zakładania działalności gospodarczej,
 • zakładanie spółek z o.o., spółki komandytowej i innych) - współpraca z radcą prawnym,
 • wybór najkorzystniejszego opodatkowania,
 • opracowania biznes planów i niezbędnych dokumentów na potrzeby prowadzonej działalności,
 • prawa pracy,
 • wynagrodzeń pracowniczych (specjalista ds. kadr i płac),
 • tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości,
 • wypełnianie wniosków kredytowych,
 • monitorowanie należności,
 • odbiór dokumentów od klienta,
 • reprezentujemy klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS


W ramach pomocy dla przedsiębiorców współpracujemy z kancelarią radców prawnych