601-528-848

PRZEZ MORZE PRZEPISÓW

WSKAZUJEMY BEZPIECZNĄ DROGĘ

Mechanizm podzielonej płatności od 01.11.2019

Od 01-11-2019 wchodzą bardzo ważne zmiany w podatku VAT.
Towary i usługi objęte dotychczas odwrotnym obciążeniem będę opodatkowane  właściwą stawką VAT oraz objęte obowiązkową podzieloną płatnością , czyli obowiązkiem wpłaty na wydzielone konto VAT.
Obowiązkowa "podzielona płatność " (split payment) dotyczy towarów i usług wymienionych w załaczniku nr 15 jeśli kwota transakcji (niezależnie od wynikających z niej płatności)  jest równa lub przekracza 15 000 zł brutto.
Sprzedawca - ma wówczas obowiązek zamieścić na fakturze - adnotację "mechanizm podzielonej płatności"  ( dokładnie te słowa - bez skrótów MPP lub innych) 
Nabywca - ma obowiązek zapłacić za towary i usługi objęte tą metodą na wydzielone konto VAT.
 

W świetle ustawy o VAT jednolita gospodarczo transakcja oznacza transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów i usług wymienionych w załaczniku nr 15, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

Za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się także transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, w przypadku gdy okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tego rodzaju towarami.

Część transakcji ( o wartości poniżej 15000 zł brutto) objętych aktualnie odwrotnym obciążeniem , nie będzie objęta obowiązkową podzieloną płatnością.
Nabywca takich towarów i usług może jednak zastosować mechanizm podzielonej płatności na zasadzie dobrowolności i dzięki temu ochronić się przed odpowiedzialnością podatkową w sytuacji gdy nieuczciwy sprzedawca nie wpłaciłby kwoty podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego.
 
Za niezastosowanie się do w/w przepisów grożą obu stronom sankcje -nałożenie przez US dodatkowej kwoty stanowiącej  30 % kwoty podatku wykazanego na fakturze lub fakturach.
W przypadku usług budowlanych nie ma już żadnego znaczenia czy strona jest generalnym wykonawcą czy podwykonawcą.
Przepisy o "podzielonej płatności" mają zastosowanie w relacjach firma-firma (B2B) , nie dotyczą więc sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności.
Bogate
doświadczenie
Fachowe
doradztwo
Szybkie
działanie
Przystępne
ceny
Usługi księgowe:

 • prowadzenie pełnej księgowości - ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)
 • prowadzenie ewidencji VAT – sprzedaży i zakupu
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • rozliczanie podatkowe CIT, PIT, JPK-VAT
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, importu i eksportu
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań do GUS,


Na życzenie możliwy osobisty odbiór dokumentów w siedzibie klienta.
Usługi kadrowo - płacowe:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych
 • sporządzenie list płac
 • sporządzanie raportów ZUS,
 • monitorowanie zaległych urlopów, wypłata ekwiwalentu,
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,
 • sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzenie RMUA,
 • sporządzenie i wysyłka do US deklaracji PIT-11, PIT-8A,
Pomagamy w zakresie:

 • zakładania działalności gospodarczej,
 • zakładanie spółek z o.o., spółki komandytowej i innych) - współpraca z radcą prawnym,
 • wybór najkorzystniejszego opodatkowania,
 • opracowania biznes planów i niezbędnych dokumentów na potrzeby prowadzonej działalności,
 • prawa pracy,
 • wynagrodzeń pracowniczych (specjalista ds. kadr i płac),
 • tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości,
 • wypełnianie wniosków kredytowych,
 • monitorowanie należności,
 • odbiór dokumentów od klienta,
 • reprezentujemy klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS


W ramach pomocy dla przedsiębiorców współpracujemy z kancelarią radców prawnych